Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

1335 2cf2

coldrse:

♡♡♡

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera

November 18 2017

3245 c22f 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate viairmelin irmelin
woodie
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaucieknijmi ucieknijmi

October 20 2017

9711 1883
Reposted frommegumu megumu viakeeplooking keeplooking
woodie
9230 ad8a
Reposted frommisza misza viacitiesofnight citiesofnight
woodie
0457 eff6
Reposted frommyrla myrla viacitiesofnight citiesofnight
woodie

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viacitiesofnight citiesofnight
woodie
4470 af27
Reposted fromkotowate kotowate viairmelin irmelin
woodie
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
0526 598a
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
woodie
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…
— P.Tokarz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadiedrunk diedrunk
woodie
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viaretaliate retaliate

October 12 2017

woodie
"(…) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu." 
— Artur Andrus “Boks na Ptaku, czyli każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak”
Reposted fromstormymind stormymind viacitiesofnight citiesofnight
woodie

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaszydera szydera
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

October 06 2017

woodie
1611 b26f
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viasimons simons

July 14 2017

woodie
1961 b217
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viacynamon cynamon
woodie
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viacynamon cynamon
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl